Bild ohne Titel von Margarete Bolza

Margaret Bolza

Ohne Titel
50 x 33 cm
Pastell, 1990